O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

 

Mapa de situación de Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense. Sacado de Google Earth

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 6

Sobre o topónimo Carballeda, neste caso Carballeda de Avia, resumo o traballo de  Frutos Fernández no seu libro Nomes do Ribeiro (1) "...Os derivados de carballo constituen un dos grupos de topónimos máis numerosos de Galicia...non hai unanimidade entre os filólogos  acerca do estrato lingüístico ó que pertence a palabra carballo...A opinión máis estendida considera carballo derivado da voz prerromana carba...emparentada, á súa vez, cunha base preindoeuropea *kar ´pedra, rocha´... aludiría a ser árbore característica de terreos rochosos ou á dureza da madeira desta especie...". No  estudo deste topónimo e doutros moitos do Ribeiro,  Frutos Fernández sempre anota os que aparecen na comarca e a frecuencia con que os atopamos en Galicia, tamén da conta da documentación histórica do topónimo e das distintas interpretacións do significado. Logo, atendendo tanto á etimoloxía como a realidade xeográfica e histórica do lugar, emite a súa opinión ó respecto.  Recomendamos o libro, un traballo marabilloso..

Links que nos leva a web oficial de Carballeda de Avia.

 

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. Tomo 6

 

Igrexa de San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

Igrexa de estilo barroco, do século XVIII,  e que foi declarada Monumento Nacional en 1982. A fachada é de tipo retablo de complicados corpos, cunha hornacina onde o arcanxo Miguel está aplastando un dragón. O seu carón unha grandiosa torre con dúas balconadas de cantería de robustos balaústres nos que se poden ver as armas dos Sarmiento e que se cubre cunha cúpula rematada nun pináculo. Nos interiores ten moi bons retablos barrocos. (Fonte Ourense monumental. Deputación P. de Ourense. 1997).

Moi interesante este link que nos invita a visitar esta xoia do Ribeiro.

 

Vilariño. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Vilariño, nome deste lugar da freguesía de  Carballeda de Avia, di Frutos Fdez.  (1): "...Pertence o grupo de topónimos relacionados con Vila, que é dos máis numerosos  do NG...Todos veñen do latín villa, unha palabra que ten cambiado moito o seu significado desde os tempos do latín clásico, no que designaba ´a casa de campo ou granxa agrícola´. Na  Idade Media pasou significar lugar ou aldea, que é a acepción máis axeitada para a maioría das vilas da toponimia galega...Trátase dun diminutivo de villaris (>vilar),  ´ó que pertence a vila´, co sufixo -inum:vilarinum>vilariño..."

NG é o Nomenclator (catálogo de nomes)  de Galicia. Xunta de Galicia.

 

Saa. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Saa, nome deste lugar da freguesía de  Carballeda de Avia, di Frutos Fdez. (1):"...O Saa de Carballeda  pertencía no  antiguo réxime a encomenda de Beade...é un dos poucos topónimos que ten a súa orixen nunha palabra xermánica...deriva dunha forma, probablemente gótica, *sala, apelativo que designaba a casa principal, concurrente coas palabras latinas villa ou palatium. Todo parece indicar que nos (topónimos) Saa  a palabra xermánica substituíu a antiga denominación latina..."

Fiscás. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo Fiscás, nome deste lugar da freguesía de  Carballeda de Avia, di Frutos Fdez.  (1) "...Outro caso de topónimo único, entre os rexistrados no NG...". Despois de indicar a posible natureza de fitotopónimo, relacionado con "faisca", defendida por Gonzalo Navaza, propón outra posibilidade: "...Trataríase de derivar Fiscás de Terras Fiscales, que é como se coñecía no pasado remoto ás terras ou calquera outro tipo de propiedade onde o rei tiña algún tipo de dereito fiscal, sería unha especie de sinónimo toponímico  de Reguengo...". Sutenta esta proposta cun parágrafo dun  documento de Samos do ano 853 referente a unhas pesqueiras "quas dicunt fiscales" e con outras probas documentais e toponímicas. Interesante investigación, como todas as que fai no libro citado.

NG é o Nomenclator (catálogo de nomes) de Galicia. Xunta de Galicia.

 

Carballeda de Avia. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense.

 

A Veronza. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense

Sobre o topónimo A Veronza, nome deste lugar de  Carballeda de Avia, dice Frutos Fdez.(1).: "...Trátase de outro dos topónimos únicos do NG...nome dun lugar da freguesía de San Miguel de Carballeda, pero tamén do río ou regato, afluente do Avia, que baixa dende este lugar ata a misma vila de Ribadavia. O regato coñécese en Ribadavia máis ben co nome de Maquiás, probablemente por pasar por un antigo lugar onde había muíños de maquía, pero o nome máis antigo é Veronza... un claro hidrónimo...derivado do  paleoeuropeo *WER-,  ´ auga, choiva,río´..."

NG é o Nomenclator (catálogo de nomes) de Galicia. Xunta de Galicia.

 

A Costeira de Arriba. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense

Sobre o nome A Costeira, di Frutos Fdez. (1): "...Trátase dun topónimo de significado transparente, derivan do latín costa, costae ´costela, costado´, aludindo sempre na toponimia, metaforicamente, a terreos en pendente, sinónimo aquí de terras ben expostas ó sol, propicias para producir bos viños. Tal vez parte do éxito dunha coñecida marca de viño do Ribeiro que leva o nome de Costeira estea na asociación que fai o consumidor do nome co significado..."

 

A Costeira de Abaixo. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense

 

A Veiga. San Miguel de Carballeda. Carballeda de Avia. O Ribeiro. Ourense

Sobre o topónimo A Veiga, o nome deste lugar de Carballeda de Avia, di Frutos Fdez (1): "...Etimoloxicamente veiga, palabra viva no galego co significado de ´terreo á veira dun rego de auga, fértil e sempre húmido´, vén da prerromana *baika co mesmo significado..."

 

--o--

 

(1) Sobre a explicación dos topónimos, resumo ó que escribe Frutos Fernández González. no seu sensacional libro "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007.

 

Nota: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro citado en (1) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

Volver