O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. 

Sobre o topónimo Leiro,  di Frutos Fdez. (1) "...O lugar de Leiro  que pertencía antigamente  a freguexía de  de Lebosende, da nome a parroquia de San Pedro de Leiro dende o ano 1956., e o concello de Leiro desde 1836...É un lugar antigo xa figura no testamento do abade Pelagio do ano 1158...".Sobre a súa etimoloxía escribe Frutos  dúas versións, é decántase pola versión de Bascuas, que resumo. "...Bascuas defende que Leiro é un celtismo  derivado de *Lar ´terra plana´, detrás tamén do irlandés  antigo lar ´terreo´ou  do galés llawr ´chan´. En galego , a través da forma medieval Laria , teríamos Leira, co mismo significado de ´finca ou terra plana´... Leiro tería connotacións de tamaño con respeto a Leira,   sería unha leira grande..."

 

 

Parroquia de Santa María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.

 

Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Igrexa Parroquial de Santa María de San Clodio

Coordenadas: 42.36741389 , -8.115222222

Altitud: 111 m

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Clodio

 

Mosteiro de San Clodio. Século VI e seguintes.

 

Barouta. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Barouta,  di Frutos Fdez. (1) "...Soamente hai dous lugares co nome de Barouta  no NG, un en Ames (A Coruña) e outro en San Clodio...A Barouta  de San Clodio foi un importante lugar da freguesía , que mismo superou a finais do século XVI o número de veciños de San Clodio. Documéntase por primeira vez en 1236... " Sobre o topónimo  hai distintas hipótesis, Frutos dice que de ter que posicionarse opta pola de Cabezas Quiles, que é a que vou a copiar:. "...Cabeza Quiles  cre que a mellor posibilidade é facer derivar este topónimo do latín  valle alta que daría Valouta/ Balouta que, por nivelación entre  lateral e vibrante, conducería a Barouta..."

 

NG: Nomenclator de Galicia. Xunta de Galicia.

 

Cabo. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo (O) Cabo,  di Frutos Fdez. (1) "...Nome moi corrente dentro da toponimia é Cabo. Procede do latín  caput ´cabeza´, as veces coa acepción de parte principal de algo, pero outras co significado de estremo dese algo, como ocurre neste caso . (O) Cabo  na toponimia significa o estremo do lugar da vila...

"...O Cabo de San Clodio lugar onde está a casa de P. Samuel Eiján, era o último lugar da freguesía seguindo a antigua verea entre San Clodio a Ourense por Rioboó. A construción da nova estrada induce a erro ao quedar agora máis estrema a posición de Barouta, pero cando naceu o lugar, do que teño noticias desde o século XVI, a vía principal era a citada verea, e Cabo estaba no cabo, como non podía ser doutro xeito..."

Faime unha aclaración Frutos sobre este topónimo, e dela deduzco que o nome é Cabo, simplemente. E ponme un exemplo: se lle preguntas a un nativo de onde é, a resposta neste caso é  "do Cabo".

 

Meín. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

Sobre o topónimo Mein,  di Frutos Fdez. (1) "...Meín rexistrado como Maín no NG é outro topónimo dos que soio aparecen no Ribeiro.. A carón do antigo camiño real que unía San Clodio con Cuñas, é lugar vello. Está documentado no ano 1205 como Mayn...En 1580 tiña oito veciños, un número que mantuvo ata o século XX, logo nos setenta, dese século,  quedaría despoboado...". Hoxe está outra vez recuperado tra la compra da casa grande de Mein e a súa finca,  e a instalación dunha afamada bodega e unha casa rural.

"...Moito teño falado deste topónimo con G. Navaza. El condidera que deriva dun antigo posesor de nome Maninus, a evolución sería Manini> Manin> Maín. Meín sería unha variante. porén creo que non se pode eliminar a posibilidade de que se trate da vila dun antigo posesor de nome *Meín ou meen hipocorísticos (diminutivos breves dos nomes por exemplo dino por Secundino, explicación tomada do glosario do libro (1b) e adaptada cun exemplo)  de Menindus e Menendus respectivamente..." . Esta é a hipótesis que sostén Frutos frente a de G. Navaza, e ademais trata de demostrarla acudindo a nomes de apelidos actuais e a súa frecuencia, moitos máis Meín (45) que Maín (2), un texto moi interesante pero que se sae deste traballo e que debe levar os interesados a consultar o sensacional libro (1b). Remata decindo ao lector que é un simple aprendiz e que confien máis na solución de G. Navaza.

Finalmente Frutos inda analiza outra hipótesis, buscando un resultado hidronímico, a travaso dun  misterioso lugar chamado Melma que aparece no testamento  do Abade Pelagio...;  xa que dice "...se algo caracteriza a esta terras  é que no medio e medio  da paraxe hai  un importante manancial  de auga.

 

Mesón de Pardo. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Ver a nota, enviada por Frutos Fernández,  que aparece a continuación.

 

Sobre o topónimo Mesón de Pardo,  di Frutos Fdez. (1) "...Este topónimo naceu na mitade do século XIX a beira da nova estrada entre Ribadavia e o Carballiño O caso do Mesón de Pardo naceu en 1884...".  Ten unha historia curiosa de canteiros,  fonda e tamén de familías  que se instalaron nestas terras. .." No libro (1b) tendes a historia na entrada M10.

"...Na súa etimoloxía, Mesón vén do latín mansio, -onis, con influencias do francés maison. Xa aparece no castelán, coa acepción de establecemento onde se da cama e comida, a finais da Idade Media, e probablemente se incorporou desde esa lingua ó galego. Iso explicaría a aparición tardía deste topónimo en Galicia..."

Nota de Frutos a este texto: a fotografía non se corresponde co Mesón de Pardo. Son tres casas que hai a cen metros desa fotografía en dirección  Ribadavia. Este lugar da foto é novo, non ten nin cen anos e chámasese A Fábrica, por unha fábrica de madeira, concretamente de Arsenio Paz, e que se instalou nos anos corenta do século pasado,  que foi a primeira construcción.

 

A Ponte San Clodio. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Na esquina dereita vese parte da Ponte de San Clodio.

Unha ponte emblemática, sin lugar a dúbidas. Neste caso a fotografía é do que escribe.

 

Sobre o topónimo A Ponte,  di Frutos Fdez. (1) "...Máis de douscentos  lugares en Galicia levan de nome algún topónimo relacionado con Ponte. No Ribeiro con este nome entre outros está Santa María de San Clodio. Trátase de lugares formados a carón dunha ponte. O topónimo provén do latín pons, pontis ´ponte´ ...A Ponte San Clodio, outra magnífica ponte, foi construída por iniciativa do último abade medieval de San Clodio, Rodrigo de San Xes, nos últimos anos do século XV...O lugar da Ponte San clodio,  naceu a principios do século XVI a carón da ponte construída pouco antes e do mercado franco que alí creou o propio mosteiro de San Clodio..."

 

 

San Clodio. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo San Clodio,  di Frutos Fdez. (1) "...En resumo, existe o Mosterio de San Clodio desde o século X;  desde o XIV chámase Mosteiro de San Clodio do Ribeiro de Avia. Trala incorporación á Congregación Cisterciense de Castela o mosteiro chamarase de Santa María de San Clodio do Ribeiro de Avia, ou formas máis simples onde nunca falta o topónimo San clodio. Logo da refundación benedictina de finais do século XIX o nome preferente será o de Mosteiro de San Clodio do Ribeiro. Existe tamén o lugar de San Clodio, con constancia documental desde principios do século XV."

 

San Clodio. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

 

A Veiga. Parroquia de San María de San Clodio. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Sobre o topónimo A Veiga,  di Frutos Fdez. (1) "...Son máis de cento cincuenta os lugares que levan o nome de A Veiga en Galicia...". No Ribeiro temos  tres lugares co nome de A Veiga. "...A Veiga de San clodio era en realidade unha paraxe agrícola na que se formaron dous pequenos lugares, a Veiga Vella e a Veiga Nova. A primeira naceu dunha antiga adega do mosteiro, despois aforada. Aquí tivo o primeiro solar no século XVI a familía Gómez de Vega, máis tarde Gómez de Vega Araújo, importante familía orixinaria de San Clodio que debía o seu apelido a forma castelanizada do topónimo.

Etimoloxicamente veiga, que é palabra viva no galego co significado de terreo fértil e sempre húmido á beira dun rego de auga, procede da prerromana *baika, co mismo significado, que se incorporou primeiro ó latín e logo pasou formar parte de tódalas linguas iberorromances. Segundo J. Corominas veiga é unha palabra composta, formada por ibai ´río ´ e o sufixo vasco -ko, -ka, que indica pertenza..."

--o--

 

Nota 1: moitos dos textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro de Frutos Fernández González,  "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007. Resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

(1b) Posteriormente, a partires de xullo de 2023, utilizo o libro Nomes do Ribeiro editado en xuño de  2023 por Andavira Editora, onde presenta algúns  vocábulos novos e outros ampliados, aparte un estudio profundo  dos nomes das castas de uvas e doutros vocábulos característicos do Ribeiro. Si queredes profundizar un pouco sobre esta nova publicación de Frutos Fernández podedes ver este link.

 

Nota 2: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados, polo tanto,  dos libros citado en (1) e (1B) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

Volver