O Ribeiro dende O Ceo

  Autor das fotografías : Carlos Miguel Menacho García

Concello de Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia. 

Sobre o topónimo Leiro,  di Frutos Fdez. (1) "...O lugar de Leiro  que pertencía antigamente  a freguexía de  de Lebosende, da nome a parroquia de San Pedro de Leiro dende o ano 1956., e o concello de Leiro desde 1836...É un lugar antigo xa figura no testamento do abade Pelagio do ano 1158...".Sobre a súa etimoloxía escribe Frutos  dúas versións, é decántase pola versión de Bascuas, que resumo. "...Bascuas defende que Leiro é un celtismo  derivado de *Lar ´terra plana´, detrás tamén do irlandés  antigo lar ´terreo´ou  do galés llawr ´chan´. En galego , a través da forma medieval Laria , teríamos Leira, co mismo significado de ´finca ou terra plana´... Leiro tería connotacións de tamaño con respeto a Leira,   sería unha leira grande..."

 

 

Parroquia de San Tomé de Serantes. Leiro. O Ribeiro. Ourense.

Mapa copiado do libro DX, Dicionario Xeográfico ilustrado de Galicia.

Sobre o topónimo Serantes,  di Frutos Fdez. (1) "...Tres freguesías e aproximadamente unha decena de lugares levan o nome de Serantes en Galicia...Frutos pasa revista a algunhas interpretacións sobre Serantes como o significado étnico, ou como  unha raíz prerromana *Sar, áuga que flue´´ non lle parecen apropiadas. dice que  en moita documentación medieval atopa un gran número de Sarantes  con significado agrónomo, como de terra de cultivo...". "Quere insistir no uso de Sarantes co significado de terra de labor, significado que me parece innegable. Cal seria a súa orixe' Pois penso que o verbo latino serere ´sementar´verbo que supoñia Sarmiento está detrás dun extenso grupo de topónimos..., concretamente Serantes pode ser un derivado do participio presente deste verbo, serens, serentis, que como adxectivo declínase como substantivo da terceira declinación.  As terras Serantes  serían as terras sementadas ou traballadas...esta interpretación casa moi ben coas terras da freguesía de Serantes, terras de cultivo no medio do monte, unha característica que engloba a tódolos seus lugares, ben diferenciados e a certa distancia os uns dos outros.

Aínda así, teño que apuntar que o profesor Bscuas considerou imposible esta relación co sero latino que eu defendía na primeira edicción de Nomes do Ribeiro, e reafirmouse na presenza indudable da raíz hodronímica *Sar/*Ser en Serantes, consideracións que serían aplicables tamén a Sarandín. E dado que as referencias de Sarantes/Serantes a terras de labor e herdadas tamén semellan innegables,  é posible que nestes topónimos se mesturen os dous conceptos de terra e auga, igual que ocurre en Veiga, Barxa,, Lama etc...."

 

Igrexa Parroquial de San Tomé de Serantes

Coordenadas: 42.38470278,   -8.158305556

Altitud: 414 m

https://www.galiciamaxica.eu/gal.../ourense/iglesiaserantes/

 

Igrexa Parroquial de San Tomé de Serantes
 

 

Paredes. San Tomé de Serantes. Leiro. O Ribeiro. Ourense
 

Sobre o topónimo Paredes,  di Frutos Fdez. (1) "...Na súa etimoloxía, procede de `paries, parietis ´parede´, parietem no acusativo. De Paredes de Serantes xa temos referencia en 1228. Na toponimia pode ter varios significados, casas en ruínas, que é o mais frecuente, paredes de antiguas construcións castrexas, e paredes e muretes que servían para separar terreos. Os marcos de pedras que delimitaban as fincas, e tamén os valados, recibían en Galicia o nome de Coiras..."

 

Saa. San Tomé de Serantes. Leiro. O Ribeiro. Ourense

 

Sobre o topónimo Saa,  di Frutos Fdez. (1) "...Hai uns vintecinco Saa rexistrados no NG..." No  ribeiro hai uns cantos entre eles o Saa de San Tomé de Serantes. "..Saa é un dos poucos topónimos que ten a súa orixen nunha palabra xermánica. Casos similares son Lobios, Boiro e Groba. Tanto nestos topónimos como nos antrotopónimos (topónimos derivados do nome de persoas) coa mesma orixen, o feito de que se trate de palabras xermánicas non quere dicir que a fundación dos lugares ou vilas ocorrese cando a colonización xermánica. Trátase dunha cuestión que resulta evidente.  Sucede o mesmo cos topónimos galegos de etimoloxía árabe, que non implican unha fundación árabe, e outro tanto cos topónimos latinos, que non teñen que corresponder a individuos de orixen romana. Repito, son cuestións evidentes, pro que non convén esquecer.

Saa procede da palabra xermánica, probablemente gótica, *sala, apelativo que designaba á casa principal, concorrente coas palabras latinas villa e palatium. Todo parece indicar que nos Saa a palabra xermánica substituíu unha antiga denominación latina..."

 

NG:  Nomenclátor de Galicia. Xunta de Galicia.

 

San Tomé de Serantes. Leiro. O Ribeiro. Ourense

 

Suigrexa. San Tomé de Serantes. Leiro. O Ribeiro. Ourense

 

Sobre o topónimo Suigrexa,  di Frutos Fdez. (1) "...Media ducia de lugares levan o nome de Suigrexa en Galicia. No NG aparece o da freguesía de San Tomé de Serantes (Leiro) pero non o de Santa Mariña de Gomariz (Leiro) e paréceme tan mal que apareza o primeiro como ben me parece que non apareza o segundo.  O primeiro paréceme mal porque o nome non é Suigrexa senón Soirexe, un nome moi semellante ó Suirexe de Santo Estevo de Nóvoa (Carballeda de Avia), e idéntico ó do Casal de Soirexe de Garabás, casal ó que Víctor Campio lle dedicou unsentido poema:

   ...

Casal de Soirexe! Ai, vello

Casal! Ai,  neno estantío!

Ai, sangue de calofrío

                ...   

E paréceme ben que non apareza un Suigrexa en Gomariz, porque o nome verdadeiro é Suiglesia; e dado que o NG  non rexistra ningún Suiglesia, por consideralo castelanismo, aventuro que tampouco o de Gomariz ía ser rexistrado co nome que usa o pobo...". Frutos explica e demostra que Suiglesia non é un castelanismo xa que aparece desa forma en 1580 nun texto claramente. Cre que debera respetarse.

"...A situación do Suiglesia de Gomariz, o mesmo que Casal de Soirexe de Garabás,  coas súas casas dispostas debaixo da igrexa parroquial, explica  claramente o significado. Suigrexa procede do latín Sub eclesia, o mesmo que Suiglesia que podería considerarse un semicultismo, e que resulta ser a forma que maioritariamente se atopa nos documentos medievais en galego; por iso non o considero un castelanismo. Mentras o Suirexe explícase   habitualmente pola evolución de Sub illa ecclesie a Suairexe e logo a Suirexe. Soirexe sería forma diverxente de Suirexe na que a -u breve de sub pasou a -o-..."

--o--

 

Nota 1: moitos dos textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados do libro de Frutos Fernández González,  "Nomes do Ribeiro", editado polo  Instituto de Estudios Carballiñenses no ano 2007. Resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez, e supervisado polo autor do libro. 

(1b) Posteriormente, a partires de xullo de 2023, utilizo o libro Nomes do Ribeiro editado en xuño de  2023 por Andavira Editora, onde presenta algúns  vocábulos novos e outros ampliados, aparte un estudio profundo  dos nomes das castas de uvas e doutros vocábulos característicos do Ribeiro. Si queredes profundizar un pouco sobre esta nova publicación de Frutos Fernández podedes ver este link.

 

Nota 2: os textos sobre os topónimos dos lugares deste traballo están sacados, polo tanto,  dos libros citado en (1) e (1B) , resumo feito por Secundino Lorenzo Fdez e supervisado polo autor do libro. 

Felicitar a Frutos Fernández Glez. polo seu  marabilloso traballo e darlle as grazas por todo ó que aporta O Ribeiro un libro como o seu.

 

Volver